วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ธรณีภาคและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค  
เวลา 10 ชั่วโมง

 
1. เป้าหมายการเรียนรู้
            1.1 ผลการเรียนรู้
                  1) สืบค้นและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก
                  2) ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก
                  3) ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ
                  4) สืบค้นและอธิบายความสำคัญของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
            1.2 จุดประสงค์การเรียนรู้
                  1) บอกความหมายและการแยกส่วนประกอบชั้นต่างๆ ภายในโลกได้
                  2) จำลองโครงสร้างของธรณีภาคด้วยด้วยดินน้ำมันได้
                  3) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีการทรงตัวของแผ่นเปลือกโลกได้
                  4) อธิบายผลที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกได้
                   5) อธิบายปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาต่างๆ ที่ทำให้แผ่นเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงได้
                  6) ทดลองเลียนแบบและอธิบายการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกได้
                   7) เขียนแผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกได้
                   8) แสดงความคิดเห็นวิธีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาได้
                   9) อธิบายความสำคัญและยกตัวอย่างผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาได้
                10) เสนอแนวคิดในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาได้
                11) เขียนแผนภาพแสดงจินตนาการผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้
                 12) สื่อสารผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และโทษปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาได้

2. สาระสำคัญ
           2.1 สาระการเรียนรู้
           1) การแบ่งโครงสร้างโลก
                 2) การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
                 3) หลักฐานที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
                 4) ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ได้แก่ แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ แผ่นดินถล่ม และภูเขาไฟปะทุ
                 5) การนำความรู้ทางธรณีมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
          2.2 ด้านทักษะกระบวนการ
                 1) ทักษะการสังเกต การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย 
                 2) ทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  
 3) ทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม
 4) ทักษะการแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่องาน
            2.3 ทักษะการคิด
                 1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ได้แก่ จำแนก เปรียบเทียบ และการจัดลำดับ
                 2) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การออกแบบการนำเสนอแบบจำลองโครงสร้างของโลก      
                 3) ทักษะการคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 4) ทักษะการแปลความหมาย จัดลำดับ สรุปความ

3. ร่องรอยการเรียนรู้
                1) บันทึกการคำนวณย่อสัดส่วน
                2) การวาดรูปในตารางบันทึกข้อมูลช่องแบบจำลองย่อส่วน
                3) แบบจำลองย่อส่วนดินน้ำมันหรือวัสดุทดแทนอื่น       
             4) การตอบคำถามท้ายกิจกรรม


ประวัติโรงเรียน

 ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน


อ่านเพิ่มเติม

ประวัติส่วนตัว


กมลพันธ์ สุขเกษม
ลูก 2 คน

ค้นหาบล็อกนี้